Kies voor..

Professioneel Transport

Waarom zou u niet kiezen voor een toegankelijk- en transparant vervoers bedrijf, waar u 24/7 inzicht heeft op de door u geplaatste orders.
ONZE LOCATIE

Siriusstraat 75
5015 BT TILBURGWIJ WERKEN OP

Maandag t.m. Zondag
00:00 – 24:00KLANTENSERVICE

(+31) 013-302 01 97
info@owlexpress.nlWEB ORDERING SYSTEMOVER ONS

OWL EXPRESS IN HET KORT


PROFESSIONALITEIT

Door onze uitmuntende kennis en specifieke vaardigheden binnen deze branche zijn wij in staat ons werk serieus uit te voeren.TRANSPARANTIE

Wij kunnen u op een eenvoudige manier op de hoogte brengen van alle informatie die u nodig heeft m.b.t. uw zending.
TOEGANKELIJKHEID

Met uw privé account voor ons web ordersysteem heeft u altijd toegang tot alle ingevoerde orders en lopende zendingen.FLEXIBILITEIT

Om u de meest betrouwbare manier van vervoer te bieden staan wij 24/7 klaar met een team wat elk uur in beweging is!DUURZAAMHEID

Wij streven ernaar om de impact op het milieu te minimaliseren in onze keus van efficiënte transportoplossingen.


OVER ONS

WIE ZIJN WIJ ?
Wij zijn een jong team wat uitgerust is met de meest moderne mogelijkheden om uw transport tot in de puntjes en perfect te laten verlopen. Ons bedrijf heeft voornamelijk een sterke focus op exclusief transport. Het team OWL Express maakt gebruik van de meest nieuwe en professionele technologieën, hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat alles volledig wordt uitgevoerd naar uw logistieke en specifieke wensen als klant.Wat OWL Express zo uniek maakt is de extra service die wij u bieden. U als klant heeft middels het web ordersysteem volledig inzicht in het verloop van uw zending. Bovendien kunt u 24/7 gebruik maken van onze klantenservice. Dit betekent dat u zich altijd op de hoogte kunt laten stellen tot en met het moment dat uw goederen bij de geadresseerde is aangekomen. Onze klantenservice heeft zicht op de route die onze wagens afleggen middels ons auto-volgsysteem en wij begrijpen dat uw waardevolle lading bij een waarde transport extra aandacht vereist.Daarom bieden wij u als klant van OWL Express een extra service aan om, bij een exceptioneel waarde transport, u een eigen code te verschaffen om in “real time” uw lading te kunnen volgen. Wij beschikken over de nieuwste digitale technieken, een wagenpark volgens de laatste vereisten en daarbij zorgen de juiste certificeringen ervoor dat OWL Express voor u net een stapje verder gaat.


OWL EXPRESS

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • 1 ) Geldigheid
 • 2 ) Zending
 • 3 ) Uitsluiting van verzending
 • 4 ) Levertermijnen
 • 5 ) Aansprakelijkheid

1.1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle logistieke diensten die de vennootschap OWL Express, gevestigd te Tilburg – Nederland, inschrijfnummer KvK 63183897, verricht ten behoeve van haar opdrachtgevers.

1.2Voor de uitvoering van alle of een deel van deze diensten kan OWL Express derden inschakelen, waaronder vervoerders (transportpartners van OWL Express).

1.3) De overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en OWL Express. De opdrachtgever is de persoon die zijn pakket registreert op de website van de “OWL Express web ordering System” met het oog op de verzending via het OWL Express netwerk. Betalingen worden achteraf voldaan, er geldt een eindtermijn welke wordt afgesproken met de klant.

1.4Op deze logistieke diensten zijn de reglementen van de Conventie van toepassing die betrekking hebben op het contract voor internationaal wegtransport van goederen (“CMR”) getekend in Genève op 19 mei 1956 in geval van international verzending, of van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken van Amsterdam, Amhem, Breda en Rotterdam in geval van nationale verzending.

2.1) De zending moet aan de volgende normen voldoen: maximum gewicht: 600 kg; maximale afmeting: 120 cm (totaal van kortste zijde en langste zijde van de verpakking), met een maximum van 80 cm voor één zijde. Alle paketten die afwijken van de voorgenoemde voorwaarden kunnen alsnog door OWL Express geleverd worden op voorwaarde van nieuwe afspraken.

2.2) Het is de taak van de opdrachtgever om het pakket adequaat te verpakken en te labelen in PDF formaat dat beschikbaar is op de website van OWL Express wanneer de opdrachtgever de verzendgegevens van het pakket invoert op de website van de “OWL Express web ordering System“. Het is de taak van de opdrachtgever om het OWL Express Etiket zodanig op het pakket te plaatsen dat het zichtbaar is, leesbaar en bestand tegen de automatische sorteermachines en mechanische overslag.

2.3) Transport van pakketten via het OWL Express web ordering System vereist een zodanige verpakking, dat deze (i) compleet dicht is en toegang tot de inhoud van het pakket niet mogelijk is zonder sporen achter te laten, (ii) dat deze verpakking afgestemd is op het soort pakket en op de vereisten van het transport in normale omstandigheden en van de verdere afhandeling, zodat het pakket wijzigende klimatologische omstandigheden, handelingen en schokken die eigen zijn aan transport kan verdragen (zoals namelijk de druk van automatische sorteermachines en mechanische overslag en eventuele val van een hoogte van 80 cm en (iii) dat deze geen enkel gevaar oplevert voor het transport en opslag, personeel, de andere vervoerde goederen, het voertuig en derden.

3.1) OWL Express aanvaardt de volgende artikelen: kleding, boeken, Cd’s en Dvd’s, schoonheidsproducten, kleine elektronische en informatica-apparatuur, spellen. Deze lijst is niet exclusief.

3.2) OWL Express weigert uitdrukkelijk de volgende pakketten te accepteren:

 • Alle pakketten die niet aan de productspecificaties of verpakkingsvoorwaarden volgens punt 2 voldoen;

 • Pakketten waarvan de inhoud, verzending of uiterlijke vorm expliciet in onderstaande lijst is vermeld, verboden is, of nog, in strijd is met nationale of internationale bepalingen zoals bijvoorbeeld, maar niet exclusief:

  • bederfelijke biologische stoffen (voedingsmiddelen, planten) of goederen onder gecontroleerde temperatuur of alcoholische dranken;

  • drugs, verdovende middelen of psychotrope stoffen;

  • wapens met inbegrip van messen, dolken en elk ander scherp of snijdend voorwerp;

  • ontplofbare, ontvlambare stoffen (alcohol, parfum…) of andere gevaarlijke stoffen, zoals samengeperst gas (aerosol), radioactieve stoffen, corrosieve vloeistoffen of goederen die het leven van mensen, dieren of eender welk transportmiddel in gevaar zouden kunnen brengen, of die andere voorwerpen die door OWL Express worden vervoerd op welke wijze ook zouden kunnen vervuilen of beschadigen, of waarvan het transport, de uitvoer of invoer bij wet verboden is;

  • dode of levende dieren, insecten of parasieten;

  • zendingen waarop op de buitenkant aantekeningen staan die tegen de goede zeden of de openbare orde indruisen of van immorele of obscene producten;

  • vervalste producten;

  • voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking gevaarlijk kunnen zijn voor personen of andere zendingen kunnen vervuilen of beschadigen.

3.3) De opdrachtgever garandeert dat alle verzendingen die in overeenstemming met onderhavige voorwaarden voor transport worden aangeboden, voldoen aan de beperkingen die hierboven in artikel 3.2 zijn aangeduid. Het is op grond van deze garantie dat OWL Express de uitvoering van de Verzendservice volgens huidige voorwaarden aanvaardt.

3.4) OWL Express of haar onderaannemers zijn niet verplicht te controleren of een pakket uitgesloten is van verzending krachtens artikel 3.2. OWL Express behoudt zich echter het recht, voor haar of een onderaannemer,  zonder enige verplichting om het pakket, waarvan het transport haar wordt toevertrouwd, op elk moment te openen en te inspecteren of met X-Ray te scannen.

OWL Express of haar onderaannemers behouden het recht om verdere verzending te weigeren als OWL Express of haar onderaannemers in kennis worden gesteld van een reden tot uitsluiting van verzending conform artikel 3 of als er een reden bestaat om aan te nemen dat het pakket onder zo’n uitsluiting van verzending valt. In die gevallen hebben OWL Express of haar onderaannemers het recht om een dergelijk pakket, na kennisgeving aan de opdrachtgever en op diens kosten, te verwerken of te vernietigen om elk gevaar te vermijden.

3.5) Het aannemen van pakketten waar conform punt 3.1 hierboven uitsluiting van verzending van toepassing is betekent niet dat OWL Express afziet van het uitsluiten van verzending. OWL Express ziet echter wel af van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot schade die mogelijk veroorzaakt kan zijn aan pakketten met het oog op hun verzending waarbij de uitsluiting van verzending zoals geformuleerd in artikel 3 hierboven werd geschonden.

3.6) De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die ontstaat door het overhandigen van een dergelijk pakket voor verzending aan OWL Express of haar onderaannemers.

OWL Express biedt elke opdrachtgever, bij het aanmaken van een verzending, de mogelijkheid om een “interne referentie” en een “bestelnummer” (enkel voor opdrachtgevers met een BTW-nummer) op te geven. Deze twee velden worden door OWL Express aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld voor eigen gebruik en OWL Express is niet verplicht de inhoud van deze velden de controleren.

4.1) De pakketten worden binnen een passend termijn bezorgd, rekening houdend met de operationele infrastructuur van OWL Express. OWL Express gaat geen enkele resultaatsverbintenis aan met betrekking tot de levertermijn van het pakket.

5.1) OWL Express is aansprakelijk voor een pakket vanaf het moment dat het pakket afgeleverd wordt door de opdrachtgever en geïdentificeerd door onze medewerker tot het moment dat er getekend wordt voor ontvangst.

5.2) De aansprakelijkheid van OWL Express voor verlies of vermissing van een pakket is conform de reglementen van de CMR Conventie of van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, als het toepasselijk is. De aansprakelijkheid is slechts van toepassing binnen de limieten in deze bepalingen gestipuleerd.

5.3) De opdrachtgever kan van een hogere aansprakelijkheidslimiet genieten dan die bepaald in artikel 5.2., indien hij bij het aanmaken van de verzending expliciet aangeeft een aanvullende forfaitaire schadevergoeding te wensen, middels de betaling van een prijssupplement zoals aangegeven op de website www.owlexpress.nl. Deze aanvullende forfaitaire schadevergoeding geldt in geval van verlies of beschadiging van een pakket tijdens het vervoer ervan. Deze schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het kleinste van deze twee bedragen: de waarde van het pakket (met inbegrip van de transportkosten) of het totale maximumbedrag van de schadevergoeding die bij het aanmaken van de verzending is aangeduid.

5.4) De opdrachtgever kan in het geval van beschadiging of verlies van een pakket een klacht indienen bij de klantendienst van OWL Express, uiterlijk 3 maanden na de bevestiging van de zending door de OWL Express web ordering System.

5.5) In het geval OWL Express een klacht, die volgens artikel 5.4 hierboven is ingediend, accepteert, zal OWL Express de  schadevergoeding rechtstreeks aan de opdrachtgever worden betaald, behalve op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever om de vergoeding aan de ontvanger te betalen, voor zover de opdrachtgever de informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de vergoeding van de ontvanger.

5.6) Voor elke andere aansprakelijkheid is OWL Express vrijgesteld.

ALLES IN EEN DOCUMENT

Download algemene voorwaarden

http://www.owlexpress.nl/wp-content/uploads/2015/10/test-22.png

CONTACT

OWL EXPRESS
Siriusstraat 75
5015 BT TILBURG

T. (+31) 013-302 01 97
E. info@owlexpress.nl
E. klantenservice@owlexpress.nl

BEDRIJFSGEGEVENS

KvK 63183897
BTW NL002488254B80
NIWO 31198
SBI-code 53202

TAG

Koeriersdiensten Tilburg

Koerier Noord-Brabant

Spoed Transport

Waarde Transport

Nationaal Transport

Internationaal Transport

VOLG ONS OP

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN